WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maha Gharkul Yojana 2023 शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षाकरीता ग्रामीण भागाकरीता घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांमध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये वितरण करताना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या तालुक्याचे

Maha DBT 2023

80% अनुदानावर ठिबक आणि तुषार सिंचन लाभ

Maha Gharkul Yojana 2023 अटी

Maha DBT 2023

शबरी आदिवासी विकास घरकुल योजना 2023 महाराष्ट्र अर्ज माहिती

Maha Gharkul Yojana 2023 आदिवासी विकास विभाग

अ.क्र.जिल्ह्याचे नावएकात्मिक आदिवासी विकास
प्रकल्प
सन २०२३-२४ वर्षासाठी अपेक्षीय
लक्षांक
1नाशिककळवण
नाशिक
३५००
५०००
एकूण ८०००
2 अहमदनगरराजूर २०००
एकूण २०००
3ठाणे शहापूर २०००
एकूण२०००
4 पालघर डहाणू
जव्हार
१२७५
२९४७
एकूण ४२२२
5 रायगड
सिंधुदुर्गं
रत्नागिरी
पेन २६३९

एकूण २६४१
6 पूणे
कोल्हापूर
सातारा
सांगली
घोडेगाव १८६४
१०
१०
एकूण १८८४
7 सोलापूर
उस्मानाबाद
सोलापूर१००
१२५
एकूण २२५
8जळगाव यावल ५०००
एकूण५०००
9 नंदूरबार नंदूरबार १२०००
तळोदा १२०००
एकूण२४०००
10 धुळेधुळे५७०९
एकूण५७०९
Maha DBT 2023

आनंदाची बातमी पूर्वीपेक्षा जास्त पेन्शन मिळवायची असेल तर…!

11नांदेड किनवट ३०००
एकूण३०००
12हिंगोली
परभणी
कळमनुरी ५०००
१०००
एकूण६०००
13अमरावती धारणी ७९०६
एकूण७९०६
14अकोला
बुलढाणा
वाशीम
अकोला ६००
१५००
७००
एकूण२८००
15यवतमाळ पांढरकवडा
पुसद
४०००
५००
एकूण४५००
16औरंगाबाद
जालना
लातूर
बीड

औरंगाबाद३९२६
१७९४
६३६
११७९
एकूण७५४५
17नागपूर नागपूर ५०००
एकूण५०००
18वर्धा वर्धा ५००
एकूण५००
19गोंदिया देवरी १५००
एकूण१५००
20भंडारा भंडारा १२२६
एकूण१२२६
21चंद्रपूर चंद्रपूर
चिमूर
७५००
११६६
एकूण८६६६
22 गडचिरोली गडचिरोली
अहेरी
भामरागड
२०००
४५०
३२५
एकूण२७७५
एकूण१०७०९९

Land compensation 2023 :शेतातून वीजेची लाईन गेल्यास किती मिळतो मोबदला?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!