WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

National Oils Mission सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय खादय तेल अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु. ३७.६१६६७ लाख निधी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरीत करणेबाबत.

National Mission on oils

प्रस्तावना

LIC Pension Scheme 

जाणून घ्या काय राहील भाव

शासन निर्णय

केंद्र हिस्सा
(६० टक्के)
राज्य हिस्सा
(४० टक्के)
एकूण
२२.५७१५.०४६६७३७.६१६६७
LIC Pension Scheme 

फोन पे ने कमवा रोज 400 रुपये

केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्षराज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष
मागणी क्रमांक टी-५ २४०१- पीक संवर्धन ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (००) (१४) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान लघुअभियान-१ (तेलबिया (कें.पु.यो) (केंद्र हिस्सा ६०%) (आक्षेउयो) (२४०१४८६), ३३- अर्थसहाय्यमागणी क्रमांक टी-५ २४०१- पीक संवर्धन ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (००) (१४) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान लघुअभियान-१ (तेलबिया (कें.पु.यो) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१८४७७), ३३- अर्थसहाय्य
National Mission on oils

तुरीचे दर ओलांडणार ९ हजारांचा टप्पा

स्तरनियंत्रण अधिकारीआहरण व संवितरण आधिकारी
आयुक्तालय स्तरआयुक्त (कृषि). कृषी आयुक्तालय, पुणेसहाय्यक संचालक (लेखा- १) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे..
LIC Pension Scheme 

किती होणार तेलाचा भाव

New Fertilizer Rate 2023 :खत होणार स्वस्त, खताचे भाव गडगडनार

One Nation One Ration :रेशन कार्ड धारकांना साठी आता सरकारी ॲप

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!