WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture 2023 त्यास अनुसरुन सदर योजना सन २०२३ २४ मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेत म्हणजे रु. ३६.३० लाख एवढया निधीच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

Agriculture 2023

एक दिवसाचे वेतन कपाती बाबत महत्वाचा शासन निर्णय?

प्रस्तावना

Agriculture 2023

खरीप हंगाम 2023 शेतमालाचे भाव वाढले?

Agriculture 2023 शासन निर्णय

Agriculture 2023

मॉन्सून एक्स्प्रेस’ महाराष्ट्रात दाखल

Mahadbt Pipe Yojana 2023 :महाडीबीडी पाईपलाईन योजना

Post Office Deposit Scheme :उत्तम सरकारी FD योजना-23

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!