WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Property Nominee Registration 2 जो अर्ज देत आहात तो अर्ज तहसीलदार साहेबांची नावे देता त्यामुळे वर प्रति माननीय तहसीलदार असो आणि जो तालुका असेल त्या तालुक्याचे नाव लिहावे लागते. त्यानंतर अर्जदार म्हणून स्वतःचे नाव अगोदर लिहावे लागते आणि अर्जाचा विषय लिहावा लागतो त्या अमुक व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे वारस या नात्याने नाव लावणे बाबत. आणि खाली अर्जाचा मुख्य मजकूर की अमुक व्यक्ती मयत झाला असून त्याचा खाते क्रमांक अमुक असा असून त्यानंतर त्याचे नावावर असणारी प्रॉपर्टी चे गट नंबर लिहावे लागते. त्यानंतर त्यामध्ये व्यक्तीला कोण कोण आणि कोणत्या नातेसंबंधाने वारस आहे याचा संपूर्ण तपशील आणि त्या वारसाचे संपूर्ण नाव वय आणि संपूर्ण पत्ता लिहावा लागेल. त्यानंतर सर्व वारसांची नावे मृत व्यक्तीचे वारस या नात्याने लावण्यात यावी असा मजकूर लिहून त्याखाली जो अर्जदार आहे त्याची सही करावे लागते.

Maha DBT 2023

वारसाच्या हक्काबाबत कायद्यामध्ये काय तरतूद असते

अर्जामध्ये आणि एफिडेव्हिट मध्ये कोणता आणि काय मजकूर असावा.

Maha DBT 2023

कायदेशीर प्रक्रिया कशी चालते

Property Nominee Registration 2 अर्ज पद्धत

Maha DBT 2023

सातबारा उताऱ्याला नाव लावण्याची प्रक्रिया

फेरफार लिहिणे आणि फेरफार प्रमाणित करणे

Maha DBT 2023

एखाद्या व्यक्तीने हरकत घेतली असेल?

सातबारा उताऱ्याला नाव लावण्याची प्रक्रिया

Employees Tax Limit 2023 :रु. 25 लाख आता कर मुक्त

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!