WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maratha Brides

Maratha Brides राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन हे वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक दोन येथील महाराष्ट्र अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीची विनियमन अधिनियम 2000 नुसार करण्यात येते. त्यानंतर त्यात येथे नमूद अनुक्रमांक चार येथील शासन अधिसूचनात दिनांक 1 सप्टेंबर 2012 अन्वये महाराष्ट्र अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीची विनियमन 2012 नुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कारवाई करण्यात येते.

Maratha Brides

बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून मिळवा 20 लाख रूपये पर्यंत वैयक्तिक कर्ज,

OBC आरक्षण GR

Maratha Brides

10 हजार रु. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार

Maratha Brides मराठ्यांना OBC आरक्षण कुणबी-मराठा

Maratha Brides

GR – पाहा सविस्तर माहिती

असा काढा प्रमाणपत्र

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!